Tifi Kanntè A Eksperyans Yon Rèvèz
Annou pa twonpe tèt nou lè nou panse n ap viv nan yon peyi san defo. Nou lwen sa.

Yon Ekstrè Nouvo Liv Ruth Jean

Annou pa twonpe tèt nou lè nou panse n ap viv nan yon peyi san defo. Nou lwen sa.
Reyalite a difisil pou anpil moun. Gen kèk moun ki pito wè lavi nan linèt woz epi yo kapab enkonsyan nèt konsènan konpleksite lavi lòt moun kapab viv. Sa a se rezon ki fè li sitèlman enpòtan pou moun ki santi yo san vwa leve vwa yo. Sinon, moun ki wè lavi a nan linèt woz yo p ap janm tande w oswa pa p janm wè w. Li enpòtan pou moun sa a yo konnen ou egziste—pa pou yo konfime ou egziste ou paske ou pa bezwen pèsonn konfime ou egziste—men pou gerizon kapab kòmanse nan toulède bò yo.

A kontinye...

Pa ka tann? Liv li a disponib sou Amazon an Angle, Kreyòl ak Panyòl. ACHTE KOUNYA